Nätverket i Kista

IdrottslyftetVälkomna till Nätverket i Kista

 

Stockholms Idrottsförbund och Nätverket i Kista vill använda stödet för att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av ”Idrotten vill”.

 

Målet med verksamheten är att:

· Presentera idrott för att få fler att bli föreningsaktiva

· Få fler att stanna inom idrotten och idrotta längre upp i åldrarna

· Utbilda fler ledare

Detta skall ske bl.a. genom att uppnå följande:

· Erbjuda skolorna möjligheten att skapa fler tillfällen för eleverna att få tillgång till daglig fysisk aktivitet, genom idrottsaktiviteter

· Ge ungdomar en chans att välja en idrott som passar just honom eller henne.

· Skapa bestående intresse för egen idrottsaktivitet hos fler unga människor, som idrottsmotionär eller tävlingsaktiv

· En ökad medlemstillväxt till distriktets idrottsföreningar

· Finansiera ny verksamhet, ej sådan som traditionellt ska betalas av skola eller kommun

· Arbeta i nätverk för långsiktigt samarbete mellan kommunen (skolan) och idrottsrörelsen

· Utbilda och fortbilda fler ledare

 

All form av samverkan mellan skolan och idrottsföreningarna ska utgå från en verksamhet som:

· Är överenskommen och beslutad av nätverket i samverkan med förening och skola

· Genomförs under den samlade skoldagen men inte ersätter ämnet Idrott och hälsa

· Aktiviteten ska vara avslutad senast kl. 17.00

· Genomförs främst i skolans lokaler eller inom skolans närområde

· Har ledare som är utbildade för idrottsaktiviteterna. Personal från respektive skola närvarar under pågående aktivitet som idrottens företrädare leder

· Erbjuder fortsatt verksamhet efter skolan i aktuell förening

 

Följande aktiviteter ska dominera verksamheten i nätverket:

· Presentation av idrotterna på och i anslutning till skolan och slussning till föreningarnas ordinarie verksamhet

· Utbildning av ledare som ska vara verksamma i anslutning till skolan

· Verksamheten ska inte bedrivas inom ramen för t.ex. ”elevens val” eller ordinarie friluftsdag. Den ska inte bedrivas med syftet att eleven ska klara skolans egna mål och strävansmål i ämnet idrott. Den ska heller inte inkräkta på det övriga skolarbetet.

· I arbetet i varje nätverk ska det ingå minst tre idrotter. Varje barn skall ges möjlighet att möta minst tre idrotter. Detta kan öka i takt med ökade resurser och att fler föreningar visar intresse för verksamheten. Både lagidrotter och individuella idrotter ska finnas med.

· Verksamheten ska vara anknuten till en speciell skola/skolor.

· Den ska bedrivas i tid och i rum så nära skoldagen som möjligt och vara avslutad senast kl. 17.00

· Verksamheten vänder sig till, och skall bedrivas i, klass eller annan naturlig hel grupp i skolan.

· Verksamheten ska i första hand vara kontinuerlig. Presentation av idrotter kan även bedrivas i temadagsform där eleverna får flera idrotter presenterade under en och samma dag

· Ordinarie idrottsundervisning får inte ersättas av Idrottslyftstimme.

· Ordinarie friluftsdag får inte ersättas av en temadag med Idrottslyftet – mer och fler

· Föreningar som vill ingå i ett nätverk skall ha ordinarie verksamhet i närområdet i aktuell kommun eller stadsdel.

· Rekrytering och verksamhet skall ske i föreningens ordinarie upptagningsområde.

· Endast de föreningar som har möjlighet att ta emot nya medlemmar i föreningens ordinarie verksamhet får delta i arbetet.

· Varje förening som ingår i verksamheten måste vara ansluten till sitt respektive specialidrottsförbund (SF).